Samenvatting ALV huurders Detroit-gebouw van 5 feb. 2024

17 maart 2024

 12:34u

leestijd 3 min.

ALV 2024-02-05 - detroit bijeenkomst Vesteda huurders

Op onze laatste bijeenkomst, hybride gehouden in Pakhuis de Zwijger in de zaal Expo en via Google Meet op 5 februari 2024, hebben we niet alleen de tijd genomen om te reflecteren op onze successen en uitdagingen, maar ook om vooruit te kijken naar hoe we onze vereniging samen nog sterker kunnen maken. We waren en zijn verheugd om twee nieuwe bestuursleden, Mieke en Arnaud, met een unanieme stem te verwelkomen. Hun toetreding tot het bestuur is een frisse wind die ons zal helpen onze doelen te verwezenlijken.

Draagvlak vereniging onder Detroit-bewoners

Een belangrijk thema van de avond was de roep om dialoog en begrip binnen ons gebouw. We beseffen dat niet alle huurders en leden die kritisch zijn ten opzichte van de vereniging en het bestuur, aanwezig waren. Daarom hebben we de aanwezigen, die overwegend positief gestemd zijn over onze inzet, gevraagd om het gesprek aan te gaan met hun buren. Dit om een breder perspectief te krijgen op hoe iedereen tegen de vereniging aankijkt. We benadrukken dat het niet gaat om het overtuigen van anderen over wat goed gaat, maar juist om naar elkaar te luisteren. Het is door te begrijpen waar de zorgen en kritiekpunten liggen, dat we samen stappen vooruit kunnen zetten naar een vereniging die er voor ons allemaal is.

Quorum wederom behaald

Met trots kunnen we zeggen dat het quorum, vastgesteld op 40%, ruimschoots is behaald met een opkomstpercentage van 63,3%. Dit toont aan dat de betrokkenheid groot is en dat we sinds onze oprichting in 2017 altijd voldoende betrokkenheid hebben gehad om geldige beslissingen te nemen.

We zijn verheugd te kunnen melden dat we het vastgestelde quorum van 40% ruim hebben overtroffen, met een deelname van 63,3%, bestaande uit zowel aanwezigen als leden die hun stem via een machtiging hebben uitgebracht. Dit benadrukt de sterke betrokkenheid binnen de vereniging volledig in lijn met formele bijeenkomsten sinds onze oprichting in 2017, die altijd voldoende actieve deelname hebben gehad om geldige besluiten te kunnen nemen.

Resultaat stemmingen op 5 februari 2024

In de vergadering hebben we gestemd over twee kandidaten voor het bestuur.

De resultaten zijn als volgt:

  1. Voor de benoeming van Mieke Siemons: voor (unaniem)
  2. Voor de benoeming van Arnaud De Sa: voor (unaniem)

Met het behalen van het quorum zijn deze benoemingen officieel bekrachtigd en dus rechtsgeldig.

Actiepunten volgende bijeenkomst eind april / medio mei

Naar aanleiding van ons plenaire dialoog hebben we actiepunten opgesteld voor het bestuur om mee aan de slag te gaan voor onze volgende bijeenkomst, die gepland staat voor eind april / medio mei 2024. Deze actiepunten omvatten onder meer het voorbereiden van een overzicht van de onderwerpen die spelen en de status ervan, het beter verdelen van taken binnen het bestuur en de voorbereidingen voor verantwoording over 2023 en de plannen voor 2024.

Prioriteiten bepalen en mandaat bewoners

Een bijzonder belangrijk moment tijdens onze volgende bijeenkomst zal het stemmen over de prioriteiten zijn. Samen met jullie, de huurders van het Detroit-gebouw, zullen we besluiten welke onderwerpen de belangrijkste prioriteiten zullen zijn waar de vereniging zich op gaat richten. Ook zullen we samen bepalen welke onderwerpen we voor nu even opzij moeten zetten. Dit besluitvormingsproces zal ervoor zorgen dat we onze krachten en middelen concentreren op de meest cruciale zaken die de Vesteda-huurders in het complex Detroit ten goede komen.

Oproep aan de Detroit-bewoners

Laten we deze periode van voorbereiding gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan, perspectieven te delen en te bouwen aan een gedeelde visie voor onze vereniging. De inbreng van elke bewoner in het Detroit-gebouw is onmisbaar voor het realiseren van een collectief waarin iedereen zich gehoord en behartigd voelt.

Dank voor betrokkenheid en steun

Een speciaal dankwoord aan Ibrahim, die als moderator optrad en ons vanuit Libanon ondersteunde.

Dank aan iedereen die deel heeft genomen aan de bijeenkomst en voor jullie voortdurende inzet en steun. We kijken ernaar uit om samen met alle Detroit-bewoners onze vereniging nog verder te versterken en ons collectief te verbeteren. Tot eind april / medio mei 2024 op onze volgende vergadering!

Status aantal leden

Op 5 februari 2024 had de vereniging 66 actieve leden, die zich als huishouden hebben geregistreerd. Eén woning (Veemkade 506) van de 79 woningen was niet verhuurd en dus hebben 12 huishoudens zich (nog) niet aangemeld als lid via de aanmeldpagina. Ofwel, ~85% van de huishoudens waren lid van de HBV op het moment van deze ALV. Aangezien de vereniging inmiddels 171 aanmeldingen hebben ontvangen sinds 2017 betekent dat er inmiddels 105 leden niet meer woonachtig zijn in het gebouw, en hebben daarom ook geen stemrecht meer.

Gerelateerde documenten

Beschikbaar op verzoek

Deze documenten worden verstrekt aan de leden:

  1. de volledige transcriptie
  2. diverse vormen van samenvattingen en analyses

Andere bewoners van het Detroit-gebouw kunnen bij het bestuur een verzoek indienen om de documenten in te zien. Bij het verstrekken van deze documenten wordt te allen tijde de privacy van individuen gewaarborgd; de documenten zullen dus geanonimiseerd zijn. Verhuurder Vesteda en andere externe partijen hebben geen toegang tot deze documenten zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van het bestuur.

Oproep vergadering

Alle huurders waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De leden van de vereniging hebben de oproep en herinneringen ontvangen via onder meer e-mail.

Vanaf 5 januari 2024 was onderstaande uitnodiging was voor iedereen in de twee liften zichtbaar. Ook is op 5 januari 2024 onderstaande uitnodiging in de brievenbus gedaan van alle huishoudens die (nog) geen lid zijn van de vereniging.

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 17 maart 2024

 om 12:34u