Vesteda sleept HBV Detroit voor rechter inzake Wohv

29 september 2021

 10:58u

leestijd 3 min.

Verzoekschrift VBTM 2021-09-28 - Wohv rechtszaak Vesteda sleept HBV Detroit voor rechter tegen vrijwilligers belangenbehartiging

Advocatenkantoor VBTM heeft namens haar cliënt verhuurder Vesteda documenten bij de kantonrechter ingediend en sleept ons daarmee voor de rechter. De zittingsdatum moet nog door de rechtbank vastgesteld worden.

Volgens Vesteda hebben huurdersorganisaties beperkte rechten

Een zeer belangrijk punt dat in de documenten regelmatig door de advocaat van Vesteda naar voren wordt gehaald gaan over de rechten van een HuurdersBelangenVereniging (“HBV“), die in de WOHV genoemd worden. In feite geven ze aan dat de rechten van een HBV zeer beperkt zijn en dat een HBV voor het overgrote deel van haar financiering bij haar leden moet aankloppen. En dus niet bij de verhuurder.

zie ook:

De aanleiding

Aangezien wij als HBV al jaren ervaren dat Vesteda ons tegengewerkt hebben we als bestuur – na intern overleg – besloten onze advocaat een brief te sturen naar de COO van Vesteda. Mede ook omdat we er met haar medewerkers maar niet uitkwamen. Bij dat interne overleg waren aanwezig:

Alle deelnemers van het interne overleg waren het unaniem eens dat de advocaat voor het eerst zich rechtstreeks tot Vesteda zou wenden. Specifiek de COO. Dit vanuit de gedachte dat het dan voor Vesteda moeilijker zou zijn om ons nog verder te dwarsbomen.

Onze advocaat stuurde daarom begin december 2020 jaar een brief naar Astrid Schlüter, COO Vesteda. In die brief werd gevraagd in overleg te komen over de:

 1. aanhoudende tegenwerking van Vesteda door o.a. de Wet op het overleg huurders verhuurder (“Wohv“) niet na te leven;
  • inclusief bijlage met een opsomming van 15 praktijkvoorbeelden
 2. stilgevallen discussie servicekosten en deze weer op te starten;
 3. aankomende werkzaamheden voorzieningencentrum (de “Health Club“).

zie ook: Onze advocaat escaleert naar COO Vesteda

Dat overleg heeft nooit plaatsgevonden.

Verzoekschrift ingediend bij kantonrechter

Onderaan deze post is een kopie van het volledige document, dat bij de rechtbank is ingediend namens Vesteda.

Samenvatting van het verzoekschrift van Vesteda

Vesteda wilt dat een rechter zich buigt over:

 1. de vraag of HBV Detroit (ten volle) voldoet aan de eisen die de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) stelt aan een huurdersorganisatie;
 2. de vraag of en in hoeverre HBV Detroit heeft voldaan aan de verplichting van HBV Detroit om in financiële zin verantwoording af te leggen over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020.

Vesteda verzoekt de rechtbank:

 1. HBV Detroit te bevelen om binnen twee weken na betekening van de in dezen te wijzen beschikking, dan wel op een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen datum, afschriften dan wel uittreksels van de volgende bescheiden aan Vesteda te verstrekken:
  • de notulen van de op 30 november 2016, 17 mei 2017, 17 november 2017, 21 maart 2018 en 17 april 2020 gehouden ledenvergaderingen van HBV Detroit, waarbij desgewenst de namen en verklaringen van individuele huurders tijdens de vergaderingen zijn geanonimiseerd;
  • de jaarrekeningen van HBV Detroit ten aanzien van de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020, waaronder in elk geval ook de balans , winst- en verliesrekening en toelichting op de jaarrekening over voornoemde jaren;
  • bankafschriften van de door HBV Detroit gehouden bankrekeningnummers (met daarop zichtbaar alle inkomende en uitgaande geldbedragen), waaronder in elk geval rekeningnummer NL89BUNQ2290971332, over de periode 1 juni 2017 tot en met 31 december 2020;
  • bescheiden waaruit blijkt op welke wijze en op welke grondslag de bedragen genoemd in de onder b en c genoemde kostenposten tot stand zijn gekomen;
  • een afschrift van de op basis van de door HBV Detroit gehouden crowdfundingsactie ontvangen bedragen en waaruit blijkt op welke wijze HBV Detroit deze bijdragen heeft aangewend.één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van €1.000,- voor iedere dag dat HBV Detroit hieraan niet voldoet, met een maximum van €25.000,-;
 2. te verklaren voor recht dat Vesteda in ieder geval niet gehouden is kosten waardoor de jaarlijks door Vesteda verstrekte voordeurbijdrage over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 wordt overschreden te voldoen zo lang HBV Detroit geen volledige en adequate financiële verantwoording aflegt aan Vesteda ten aanzien van alle door HBV Detroit vanaf 1 juni 2017 tot en 31 december 2020 (van Vesteda of derden, direct of indirect (zoals via crowdfunding)) ontvangen bijdragen en alle door HBV Detroit gedane uitgaven vanaf 1 juni 2017 tot en met 31 december 2020 heeft ontvangen;
 3. HBV Detroit te veroordelen in de kosten van deze procedure, daaronder begrepen het salaris, de nakosten en de verschotten van de gemachtigde van eiseres.

Gerelateerde documenten

Document ‘[vDetroit] Verzoekschrift Vesteda – HBV Detroit d.d. 28-09-2021 [854959].pdf’

Document ‘Verzoekschrift Vesteda – HBV Detroit d.d. 28-09-2021 [854959]_Redacted’

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 29 september 2021

 om 10:58u