Vesteda voor de rechter: 71 huurders eisen huurkorting

14 mei 2024

 10:27u

leestijd 3 min.

2024-05-14 - rechtszaak 71 huurders huurkorting - sluiting 2022-05-14 IMG_2629 - voorzieningen Detroi-gebouw

Voor het eerst staat verhuurder Vesteda binnenkort tegenover een grote groep huurders bij de kantonrechter, die collectief van mening zijn dat de verhuurder haar verplichtingen niet nakomt. Gisteren hebben 71 huishoudens van het Detroit-gebouw te Amsterdam verhuurder Vesteda gedagvaard om compensatie te eisen voor de langdurige sluiting van faciliteiten die sinds 2019 meer dan 1100 dagen gesloten waren. Vesteda stelt dat deze faciliteiten als een ‘cadeau’ worden aangeboden, met de term ‘om niet’, maar de bewoners zijn van mening dat deze faciliteiten integraal onderdeel zijn van hun huurcontract en dat de kosten al zijn verwerkt in de huur.

Voorgeschiedenis en Vergelijkbare Zaak

In een vergelijkbare zaak in 2016 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat Vesteda 10% van de huurprijs moest terugbetalen aan een huurder van het ‘Side by Side’-complex in Almere. Het Hof stelde toen onder meer vast:

Het hof neemt daarbij ook in aanmerking dat Vesteda een commerciële partij is en huurder een particulier, die in beginsel mag afgaan op de juistheid van hetgeen hem in de wervende brochures van Vesteda is voorgehouden over de voordelen van het huren van een appartement van Vesteda in Side by Side.

Vesteda heeft ook bij het Detroit-complex altijd wervend gecommuniceerd over de faciliteiten. Pas bij ondertekening van het huurcontract werd in de kleine lettertjes vermeld dat het gebruik van de faciliteiten ‘om niet’ was en dat het gebruiksrecht los stond van de huurovereenkomst. Bovendien mogen huurders van het naastgelegen Boston-complex ook gebruik maken van deze faciliteiten.
> in het Boston-complex is een Bewonerscommissie actief (geen website)

Dergelijke faciliteiten zijn ook te vinden in twee andere Vesteda-complexen,
namelijk: New Amsterdam te Amsterdam en De Hoge Heren te Rotterdam.
> enkel in complex De Hoge Heren is een huurdersorganisatie actief (website)
> zover bekend zijn in de overige ~500 Vesteda-complexen dergelijke faciliteiten niet aanwezig

Mislukte Onderhandelingen

Namens de HBV heeft een speciaal benoemde commissie geprobeerd om tot een regeling met Vesteda te komen om een juridische procedure te voorkomen. Het voorstel van Vesteda werd via een raadpleging voorgelegd aan de huurders. Alle 48 respondenten hebben het voorstel unaniem afgewezen.

Voor zover bekend heeft Vesteda nog nooit tegenover zo’n grote collectieve groep huurders voor de kantonrechter gestaan die van mening zijn dat Vesteda haar verplichtingen niet nakomt.

Reden van Sluitingen

De faciliteiten waren aanvankelijk gesloten vanwege de coronapandemie, terugkerende storingen en lekkages, en later vanwege renovatiewerkzaamheden die zeer traag op gang zijn gekomen. Bewoners menen dat wanneer Vesteda huurders had moeten compenseren tijdens elke sluiting, de sluitingsperiode korter zou zijn geweest. Deze procedure zal ervoor zorgen dat sluitingen van faciliteiten in de toekomst onderhevig zijn aan compensatie, waardoor Vesteda gedwongen wordt de belangen van huurders serieus te nemen. Bewoners zijn verontwaardigd over de vele valse beloftes die Vesteda heeft gemaakt en voelen zich vergeten.

Huurders van Boston-complex niet meegenomen

Hoewel ook de Vesteda-huurders van het Boston-complex te maken hebben gehad met dezelfde sluitingen, is besloten hen niet mee te laten doen aan de rechtszaak. Dit zou de zaak te ingewikkeld maken.

Eerdere Rechtszaak Change=

In 2021 behaalden huurders van Change= een belangrijke overwinning bij de rechter. De rechter oordeelde dat een diensten-overeenkomst naast de huurovereenkomst niet rechtsgeldig was en dat de extra kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen onderdeel moeten zijn van de reguliere huur- en servicekosten. Ondanks deze overwinning lopen er nog steeds juridische procedures tegen verhuurder Change= en heeft het TV-programma BOOS hier twee afleveringen aan gewijd.
> bekijk Boos-aflevering
> lees artikel Parool

Wijziging Clausules Huurcontracten

Een deel van de Detroit-huishoudens kan helaas niet deelnemen aan de huidige procedure, omdat zij vanaf 1 juli 2022 zijn gaan huren. Vesteda heeft sinds juni 2022 een clausule toegevoegd aan nieuwe huurcontracten, waarin staat dat huurders geen aanspraak kunnen maken op compensatie bij sluiting van de faciliteiten. De HBV werd pas medio 2023 op de hoogte gesteld van deze wijziging, terwijl verhuurders volgens de Overlegwet (Wohv) verplicht zijn dergelijke wijzigingen proactief te melden aan de HBV.

Wat is gebleken is dat Vesteda regelmatig de huurcontracten heeft aangepast zonder de actieve huurdersorganisatie (HBV) of bewonerscommissie (BC) hiervan op de hoogte te stellen. Dus ook in vele andere Vesteda-complexen speelt dit. Zelfs servicekosten zijn door Vesteda in huurcontracten aangepast, zonder de benodigde instemming van de HBV of BC, wat ook is geregeld in de Overlegwet (artikel 5a Wohv). Ook is het verplicht dat 70% van de huurders akkoord zijn met servicekosten wijzigingen (artikel 7:261 lid 2 Burgerlijk Wetboek).

Vervolgstappen

De HBV is voornemens om op korte termijn bij de Huurcommissie of kantonrechter een uitspraak te vragen over deze schendingen van de Wohv. Zodra duidelijkheid is wat de sanctie is voor een verhuurder wanneer ze zonder overleg contracten aanpassen, dan weten we ook of de huurders die nu buitengesloten zijn onderdeel kunnen uitmaken van deze procedure. We houden je op de hoogte.

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 14 mei 2024

 om 10:27u